Skip to content

สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Menu

ประวัติสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์

       สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์

              สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2447 ซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ และได้พระราชทานโครงการศึกษาไว้คือ ให้มีความรู้ทางการช่างฝีมือขนาดสามารถประกอบอาชีพได้ ให้อ่านออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถเขียนให้ผู้อื่นเข้าใจได้ มีการอบรมศีลธรรม จรรยาและมารยาท

              ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 หม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 6 ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี ด้วยน้ำพระทัยใฝ่ค้นคว้า และพระอุสาหะวิริยะที่จะสร้างความสามารถในการบริหารโรงเรียน

114626

เพื่อที่จะได้สามารถรับราชการสนองพระมหากรุณาธิคุณได้ดียิ่งขึ้น จึงได้ทรงเสียพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นชื่อว่าโรงเรียนศรีจิตรสง่า ที่ตึกถนนอัษฎางค์ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2454 ซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนราชินีบน

              สมเด็จพระพันวิสาอัยยิกาเจ้า ทรงปรารภถึงทางที่จะทรงทำนุบำรุงโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนในอนาคต ทรงสถาปนา “ราชินีมูลนิธิ” ขึ้น ซึ่งเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรดูแลทำนุบำรุงโรงเรียนราชินีและโรงเรียนราชินีบนตลอดจนสถาบันการศึกษาอื่นหากจะจัดตั้งขึ้นในอนาคต โปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้มีคณะกรรมการ 9 ท่าน เป็นผู้จัดการมูลนิธิเป็นครั้งแรกโดยมีหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา เทวกุล ท่านอาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินีทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการราชินิมูลนิธิ ส่วนกรรมการอีก 8 ตำแหน่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ กัน เช่น ด้านการศึกษา ด้านกฎหมาย ด้านการเงินการบัญชี เป็นต้น คณะกรรมการราชินีมูลนิธิประชุมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2484

              หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ทรงดำริให้รวบรวมนักเรียนเก่าช่วยกันจัดตั้งสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในปี พ.ศ.2483 เพื่อดูแลสวัสดิการครูเกษียณอายุและสนับสนุนกิจการต่าง ๆ ของทั้งสองโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการบริหารร่วมกัน คณะกรรมบริหารในปัจจุบันเป็นคณะกรรมการชุดที่ 36 โดยการนำของ ศ.กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง

timeline_20220616_172635
timeline_20220616_172703

              ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้สนับสนุนส่งเสริมการดำรงเกียรติของนักเรียนเก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้าตลอดจนผดุงเกียรติของนักเรียนเก่า และเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของโรงเรียนราชินี โดยทำการคัดเลือกศิษย์เก่าที่มีประวัติ และผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อคัดเลือกเป็นนักเรียนเก่าดีเด่นประจำปี เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของรักเรียนปัจจุบันและนักเรียนเก่ารุ่นต่อ ๆ ไป เพื่อเป็นการส่งเสริมและดำรงเกียรตินักเรียนเก่าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมทั่วไปในการทำคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน