Skip to content

สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์

Menu

ประวัติสมาคม

logo png

       สมาคมนักเรียนเก่าราชินี ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนราชินี ถนนมหาราช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร หม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้ง ได้รับการจดทะเบียนการจัดตั้งสมาคมตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2483 ซึ่งเป็นสมาคมนักเรียนเก่าสตรีแห่งแรกของประเทศไทย วัตถุประสงค์ในวาระแรกมีเพียง 2 ประการ คือ เพื่อสมานสามัคคีระหว่างนักเรียนเก่าราชินี และเพื่อร่วมกันทำกิจอันเป็นสาธารณกุศลและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ

       เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2510 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมาคมฯ อยู่ในพระบรมราชินูปถัมภ์

       ปัจจุบันสมาคมฯ ได้รับพระกรุณาจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ และเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีเป็นประจำทุกปี มีคณะกรรมการบริหาร ดำเนินงานสืบเนื่องจนปัจจุบัน เป็นชุดที่ 35 ดำเนินภารกิจหลัก ได้แก่ สนับสนุนกิจกรรมครูและนักเรียนปัจจุบัน ดูแลสวัสดิการครูเกษียณอายุ ร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลและองค์กรสาธารณกุศล และมอบรางวัลเกียรติคุณนักเรียนเก่าดีเด่น

       ความสำเร็จจากการดำเนินงานตลอด 80 ปี นั้นเกิดขึ้นจากนักเรียนเก่าราชินี มีความสามัคคี เป็นพี่ เป็นน้อง เห็นชอบตามพระราชดำริของหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภา เทวกุล พร้อมที่จะดำเนินงานเต็มกำลังความสามารถ เพื่อเชิดชูเกียรติยศและนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ดังคำว่า เชิดเกียรติกำจรจาย  ระบายบ่งถึงสวนขวัญ ”